Buy Me A Coffee

Boštanj pri Sevnici

Janez Vajkard Valvasor: Grad in dvorec Boštanj, 1689

 • Nemško ime “Savenstein” izvira iz besed “Sau” – reka Sava in “stein” – skala. Simbolično ime za grad (skalnata utrdba nad reko Savo).
 • Sinonimi: Boštanj, Saustan, Savenstein, Zavstan, Sawnstain, Sawenstein, Sowenstein, Sowenstaein, Saunstayn, Sawensteyn, Schevhenstain, Scheuhenstain, Saevnstain
 • Država: Slovenija
 • Pokrajina: Kranjska
 • Občina: Sevnica
 • Naselje: Boštanj
 • Koordinate: 46.01967, 15.26829

Zgodovina

 • 955: Po zmagi nad Ogri (Madžari) so bile zaradi lažje obrambe ustanovljene mejne krajine. Ozemlje med reko Mirno in Savo je postala Savinjska krajina, znotraj katere je spadalo tudi območje današnjega Boštanja. 
 • 1016: Cesar Henrik II. podeli grofu Viljemu II. Savinjsko krajino.

Grof Vilijem II. in Ema ki v rokah držita krško baziliko

 • 1043: Območje današnjega Boštanja pridobi samostan Krka na Koroškem.
 • 1072: Območje Boštanja postane last krških škofov.
 • 1197: Omenjata se Oton in njegov sin Wulfing Boštanjski “Otto et filius Wlvingus de Sowenstein” in s to listino prvič naletimo na zapis imena Boštanj. *Grad je bil najverjetneje pozidan že konec 11. stol. ali v začetku 12. stol.
 • 1228: V listini se omenja fevd gospoda Wulfinga v Boštanju “domini Wluingi in Sowenstain” z desetimi kmetijami. Istega leta se Boštanj omenja tudi kot “Sowenstaine”.
 • 1230: Boštanj se omenja kot “Sowenstaein”.
 • 1231: Boštanj se omenja kot “Sowenstain” in njegov vitez Wulfing.
 • 1274: Po Valvasorju se omenja “Henrik von Sauenstein”.
 • 1296: Prva znana omemba cerkve v Boštanju in omemba Boštanja kot “Saunstayn” in Boštanjčani kot “Saunstayn plebs”. *Cerkev so najverjetneje pozidali Boštanjski “Sawensteini” že v 12. stol.
 • 1305: Boštanj se omenja kot “Sawensteyn”.
 • 1306: Po Valvasorju se omenja “Henrik von Sauenstain”.
 • 1312: Boštanj se omenja kot “Sewenstain”.
 • 1317: Boštanj se omenja kot “Saunstain” in štirje boštanjski plemiči; Ortolf, Greif, Herman in Fritz.
 • 1318: Boštanj se omenja kot “Saunstayn”.
 • 1322: Boštanj se omenja kot “Sawnstain”.
 • 1330: Zadnja znana omemba štirih vitezov; Henrika, Pilgrima, Wulfinga in Hansa. Domneva se, da so bili zadnji štirje potomci stare Boštanjske plemiške družine. Boštanj se omenja kot “Saevnstain”, “Schevhenstain” in “Scheuhenstain”. *Po drugih virih naj bi boštanjski rod izumrl že leta 1306.
 • 1364: 1. marca se v listini omenja Rudolfovo darovanje župni cerkvi v Boštanju, tudi več desetin v užitek in da more župnik vzdrževati še enega duhovnika, ki bi vsak teden bral eno sveto mašo v cerkvi sv. Nikolaja.
 • 1381: Prva neposredna omemba gradu kot “vest Sawnstain”.
 • 1456: Boštanjska župnija se omenja kot “Sawnstainer phar”.
 • 1464: Omenja se farna cerkev sv. Nikolaja.
 • 1503: Prva znana omemba boštanjskega župnika, kljub temu, da je cerkev spadala pod šentrupertsko župnijo.
 • 1509: Ustanovljena boštanjska župnija. Nekatere podružnice in vasi so se priključile šele v 17. stol.
 • 1515: Grad so zavzeli in poškodovali kmetje, a ga je njegov takratni lastnik Viljem Lamberg obnovil in dodatno utrdil.
 • 1574: Reliefna upodobitev na viteškem nagrobniku Viljema Lamberga (nagrobnik se nahaja v župnijski cerkvi sv. Križa). 

Viljem Lamberg, 1574

 • 1595: Prva znana omemba dvorca Pod Bregom. Po Valvasorju naj bi dvorec v 17. stol. zgradil Hans Adam Gall iz prvotno lesene stavbe. *Dvorec je stal nekje na območju Boštanja, a njegova točna lokacija ni znana.

Janez Vajkard Valvasor: Dvor Pod Bregom, 1689

 • 1636: Prva znana omemba boštanjskega dvora (Liparjev gradič), kot “Hof Savenstein”. *Domneva se, da je dvor naslednik prvotnega dvora imenovanega Pod Bregom “Unter Rain”, katerega so zgradili Galli pl. Gallenstein v 16. stol. V zgodovinskih virih prihaja tudi do zmede zaradi dveh istoimenskih dvorov.

Liparjev gradič

 • 1650: Plemiči Raffingerji so ob vznožju starega Boštanjskega gradu pozidali nov istoimenski dvorec. *Obstaja možnost, da so dvorec pozidali Lambergi že v 16. stol. in so ga Raffingerji samo obnovili in razširili. Dvorec je bil zgrajen na prazgodovinskem gradišču. 
 • 1689: Grad Boštanj je bil že v ruševini. V njem se je uporabljala samo še žitna kašča. Ob dvorcu pod gradom se omenja lep rdeč lisast marmor.
 • 1734: Andrej Mordax je pozidal romarsko cerkev Vnebozetja Device Marije na Topolovcu in grajsko kapelo sv. Nikolaja pod gradom ob dvorcu.
 • 1756: Boštanj je bil za nekaj časa kot vikariat pridružen župniji Loka pri Zidanem mostu, ki je spadala v okvir nadduhovnije Laški trg.
 • 1809: Boštanjsko ozemlje so zasedli francoski vojaki in iz neznanega razloga razdejali boštanjski dvor (Liparjev gradič). Janez Nepomuk naj bi dvor popravil in mu prizidal stolpič.

Franz Wolf in Ludwig Erminy: Dvorec Boštanj, grajska pristava, oskrbnikova hiša, kapelica sv. Nikolaja, grajski vrtovi in ruševine gradu Boštanj leta 1830

 • 1850: V baročnem parku pod gradom iz 18. stol. so stali štirje kipi, katere so odprodali in odnesli na grad Mokrice.
 • 1853: Zgrajena nova večja župnijska cerkev.

Dvorec Boštanj, grajska pristava, oskrbnikova hiša, kapelica sv. Nikolaja in grajski vrtovi leta 1903

 • 1911: V Dolenjem Boštanju so odkopali gomile z bogatimi najdbami, ki jih hrani Narodni muzej v Ljubljani. Gomile dokazujejo obstoj poselitve Boštanja že vsaj 2700 let. *Gomila: skeleten pokop z dragocenostimi lastnika v jami od enega posameznika do nekaj sto in vrh jame večja količina zemlje.

Gomila iz 5. - 6. stol. v Boštanju preden jo je leta 1911 izkopal J. Mantuani

Bronasti vratni obroč in tri zapestnice iz gomile pri Boštanju.

 • 1941: Nemci okupirajo Boštanj. 5. maja so gestapovci odvedli župnika Engelberta Rakovca v zapore v Krško, nato pa v samostan v Rajhenburg, kjer je bilo zbirališče vseh aretiranih duhovnikov in izobražencev.
 • 1943: Oktobra zgodaj zjutraj so partizani napadli Boštanj in ga obstreljevali. Okupator je imel nastanjenih 12 orožnikov, vojakov protiletalske opazovalnice in 10 vermanov. Skupno okoli 50 vojakov. Nemci in večina Kočevarjev so se umaknili v Sevnico. Partizani pa so prišli v Boštanj in poleg drugih poslopij v bojih požgali tudi dvor, dvorec, cerkev sv. Nikolaja, sokolski dom, župnišče in nekaj hiš, katere so okupatorji uporabljali za svoje baze. Zvečer je bil Boštanj osvobojen. V bojih so padli trije nemški vojaki, osem jih je bilo ranjenih in dva sta bila zajeta. Že naslednji dan so se bili partizani prisiljeni umakniti iz Boštanja, saj so nad njih Nemci poslali 162. Turkenstansko divizijo pod poveljstvom generala Roesenerja. *Po zaslugi Vinka Golčarja je bila cerkvica sv. Nikolaja obnovljena, a so bile v požaru uničene vse njene freske. Požgani dvorec pa so razrušili in njegovo lepo oblikovane kamne porabili za betoniranje kleti.

Nemška orožniška postaja v Boštanju po partizanskem napadu 13. oktobra 1943

Rok Kranjc: Ruševine dvorca Boštanj, 2012

 • 1947: Pušnik Jože, član salezijanske družbe, postane upravitelj župnije in s pomočjo vernikov obnovi požgano župnišče.

Slike

Rok Kranjc: Grad Boštanj v 16. stoletju.

Grad Boštanj z izpostavljenim stolpom v 16. stoletju. (avtor: Rekonstrukcije Slovenskih Gradov)

Grad Boštanj z izpostavljenim stolpom v 16. stoletju. (avtor: Rekonstrukcije Slovenskih Gradov)

Grad Boštanj z izpostavljenim stolpom v 16. stoletju. (avtor: Rekonstrukcije Slovenskih Gradov)

Grad Boštanj z izpostavljenim stolpom v 16. stoletju. (avtor: Rekonstrukcije Slovenskih Gradov)

Grad Boštanj z izpostavljenim stolpom v 16. stoletju. (avtor: Rekonstrukcije Slovenskih Gradov)

Rok Kranjc: Grad Boštanj, 2012

Rok Kranjc: Grad Boštanj, 2012

Rok Kranjc: Grad Boštanj, 2012

Rok Kranjc: Grad Boštanj, 2012

Rok Kranjc: Grad Boštanj, 2012

Rok Kranjc: Grad Boštanj, 2012

Rok Kranjc: Grad Boštanj v 16. stoletju.

Rok Kranjc: Grad Boštanj v 16. stoletju. 3D model povzet po Rekonstrukcije Slovenskih gradov

Rok Kranjc: Poskus rekonstrukcije posestva Boštanj pri Sevnici. Vsi objekti razen manjšega dvora so dandanes porušeni. Zgoraj desno je grad, spodaj pa dvorec s cerkvijo, oskrbnikova hiša, gospodarska poslopja in čudoviti parki. Grb Boštanja je delan po osnovi, katero je leta 1998 oblikoval Rudi Stopar

Legende

 • Grad Boštanj in podružnična cerkev sv. Nikolaja naj bi bila povezana s skrivnim podzemnim rovom.
 • Zahodno na dveh vrhovih hriba ob naselju Boštanj sta dve ledinski imeni in sicer: Gavge – mesto namenjeno za obešanje prestopnikov in Tičnica: območje domnevnega staroverskega čaščenja ptic.
 • Na lokaciji dvorca Boštanj naj bi bil odkrit rimski Heraklijev zlatnik.
 • Zahodno ob robu gradu je najverjetneje stal med dvema obrambnima jarkoma še ločen izpostavljen stolp, 500 m Z po grebenu naletimo na še en izpostavljen stolp, in 750 m Z po vrhu grebena na neko nepoznano srednjeveško utrdbo, katera je 2 x večja od samega gradu Boštanj. Obstaja možnost obstoja izpostavljenega stolpa tudi na V strani, kateri je zapiral dostop do gradu Boštanj (lokacija kasnejšega dvorca Boštanj).

Lastniki

 • LASTNIKI GRADU IN DVORCA BOŠTANJ
 • 1197: Oton in njegov sin Wulfing Boštanjski.
 • 1274: Henrik von Sauenstain. 
 • 1306: Henrik von Sauenstain.
 • 1317: Ortolf, Greif, Herman in Fritz.
 • 1318: Oton.
 • 1330: Henrik, Pilgrim, Wulfing in Hans Boštanjski.
 • 1360: Kacenštajni iz gradu Katzenstein.
 • 1381: Celjski grofje.
 • 1515: Viljem Lamberg.
 • 1594: Janez Lamberg.
 • 1604: Herbert Lamberg.
 • 1650: Nikolaj Mrav kupi grad od grofa Janeza Herberta Lamberga.
 • 1668: Nikolaj Mrav in Janez Friderik Reffinger.
 • 1680: Katarina Cecilija Reffinger sklene z Anao Marijo Spindler kupno pogodbo.
 • 1682: Janez Mihael Spindler in Janez Friderik Reffinger skleneta kupno pogodbo.
 • 1734: Baron Franc Anton Mordax.
 • 1785: Baron Franc Ksaver Lichtenturn.
 • 1804: Pl. Vincenc Klosenau.
 • 1843: Pl. Klotilda Jelačič Busin in grofica Ivana Coronini Cronberk.
 • 1849: Grof Henrik Bombelles.
 • 1855: Vitez pl. Janez Krstnik Benvenuti.
 • 1858: Vitez pl. Ludvik Gutmannshtal Benvenuti.
 • 1882: Pl. Franc Mayer Melnhof.
 • 1886: Grof Adalbert Kottulinski.
 • 1903: Ljubljanski odvetnik dr. Ivan Šušteršič.
 • 1907: Veleposestnik Jožef Ausch iz Brezovice pri Zagrebu.
 • 1915: Eskomptna banka Zagreb.
 • 1918?: Trgovec Jakil.
 
 • LASTNIKI DVORA (Liparjev gradič)
 • 1636: Jurij Andrej in Janez Danijel pl. Wernegkh.
 • ?: Johan Hervard pl. Wernegkh. *domnevni graditelj dvora po Valvasorju.
 • 1782: Baron Anton Franc Buseth.
 • ?: Buset.
 • ?: Lichtenturn.
 • Pred 1809: Janez Nepomuk.
 • 1826: Brata Franc in Janez Planinc.
 • 1889: Anotnija Juvančič.
 • 1895: Janez Lipuš.
 • ?: Martina Lipar.

Zemljevidi

Lazius, Wolfgang in Ortelius, Abraham: Goritiae, Karstii, Chaczeolae, Carniolae, Histriae et Windorum Marchae descrip, 1584

Franciscejski kataster za Kranjsko, 1825

Viri

Knjige

 • Janez Vajkard Valvasor: Slava vojvodine Kranjske, 1689
 • Leksikon dravske banovine, 1937
 • Ivan Stopar: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji – med Bogenšperkom in Mokricami, 2001
 • Alfred Železnik: Boštanj: 800 let, 1998
 • Katja Vidic: Diplomsko delo – Ekošola v osnovni šoli Boštanj, 2012

Splet

 • Hikuk: (povezava).
 • Wikipedija – grad Boštanj: (povezava).
 • Wikipedija – dvorec Boštanj: (povezava).
 • Gradovislovenije.si – grad Boštanj: (povezava).
 • Gradovislovenije.si – dvorec Boštanj: (povezava).
 • Ks-bostanj.si: (povezava).
 • Zupnija-bostanj.rkc.si: (povezava).
 • Gradovi.net – dvorec Boštanj: (povezava).
 • Gradovi.net: – dvor Boštanj: (povezava).
 • Slosi.info – grad Boštanj: (povezava).
 • Slosi.info – dvor Boštanj – Liparjev gradič: (povezava).
 • Slosi.info – dvorec Boštanj: (povezava).
 • Rekonstrukcije Slovenskih Gradov: (povezava).

V sodelovanju z

Follow by Email